Πολιτική Επιστροφών

Επιστροφές προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA)

Η επιστροφή των προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA) θα θεωρείται αποδεκτή εντός δεκατεσσάρων (14) πλήρων ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών στον πελάτη. Ταυτόχρονα, απαιτείται το προϊόν να μην είναι κατεστραμμένο και να περιέχει όλα τα πρωτότυπα (όχι αντίγραφα) έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν κατά την παραλαβή αυτού (π.χ. Δ.Α.Τ., Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του. Στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Το προϊόν παραλαμβάνεται και ελέγχεται ως προς την διαπίστωση του αναφερόμενου από τον ΠΕΛΑΤΗ ελαττώματος (εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής).
 • Υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί αυτά από την επιχείρηση μας, θα πραγματοποιείται αντικατάσταση του εν λόγω είδους με όμοιο, ή σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας με δυνατότητα επιλογής από τον πελάτη άλλου καινούργιου προϊόντος με συμψηφισμό τιμής ή καταβολής της διαφοράς, άλλως σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί αντικατάσταση, θα πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αξίας του προιόντος.Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την επιχείρηση μας.
 • Τα έξοδα αποστολής, τόσο για την επιστροφή των προϊόντων στην επιχείρηση μας, όσο και για την επαναπροώθηση στον ΠΕΛΑΤΗ του αντικατεστημένου προϊόντος βαρύνουν την επιχείρηση μας.
 • Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή η επιχείρηση μας έχει το δικαίωμα να απαιτήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.
 • DOA εντός 14 ημερών στα Laptop, θεωρούνται οι βλάβες που αναφέρονται σε μηχανικά μέρη του μηχανήματος (mainboard) και όχι σε συνοδευτικά ή αναλώσιμα τμήματα (πχ τροφοδοτικό, μπαταρία , αστοχίες υλικού σε εξωτερικά μέρη πχ case, touchpadή keyboard).  Ότι αφορά συνοδευτικά ή αναλώσιμα τμήματα του μηχανήματος θα γίνεται αντικατάσταση εξαρτήματος και όχι μηχανήματος, σύμφωνα με τους όρους που ισχύουν στο πλαίσιο κάλυψης της εγγύησης. 

Επιστροφές Προϊόντων λόγω λάθους της επιχείρησης μας

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται διάφορα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα ή ελλείπει ιδιότητα, η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με την επιχείρηση μας, ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του επικαλούμενου από εκείνον λάθους .Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην εταιρεία καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης προς τον πελάτη βαρύνουν την επιχείρηση μας αποκλειστικώς, αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την εταιρεία τρόπος επιστροφής. 

Υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί τα μεταβιβασθέντα-εκποιηθέντα από την επιχείρηση μας (εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής) , θα γίνεται αντικατάσταση του είδους με δυνατότητα επιλογής από τον πελάτη άλλου καινούργιου προϊόντος με συμψηφισμό τιμής ή καταβολής της διαφοράς, άλλως σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί αντικατάσταση, θα πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αξίας του προιόντος.Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική καταβολή χρημάτων του πελάτη προς την επιχείρηση μας.

Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα, εφόσον αυτό βεβαιωθεί από τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή που παρέχει την εγγύηση καλής λειτουργίας ή σε περίπτωση που η ίδια η επιχείρηση μας παρέχει απευθείας την εγγύηση καλής λειτουργίας ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Η εγγύηση παρέχεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο αναγράφεται στα αναλυτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής η επισκευή ή αντικατάσταση των προϊόντων είναι δυνατή με επιπλέον χρέωση κατόπιν νέας συμφωνίας με τον πελάτη.
 • Η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα, τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του (εντός δεκατεσσάρων (14) πλήρων ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών στον πελάτη) .Αν πρόκειται ελάττωμα , διαπιστωθέν αργότερα από την παράδοση και η συσκευασία δεν υπάρχει ή επίσης αν η συσκευασία του προϊόντος παραλήφθηκε από τους διανομείς κατά την παράδοση του είδους δεν απαιτείται η συσκευασία του προϊόντος.
 • Η επιστροφή των προϊόντων θα πραγματοποιείται με τον  προτεινόμενο από την εταιρεία τρόπος επιστροφής. Στις περιπτώσεις επιστροφής μέσω courier, o πελάτης βαρύνεται με τα έξοδα της αποστολής και παραλαβής προς και από την επιχείρηση μας.
 • Μετά την επιστροφή των προϊόντων γίνεται έλεγχος του ελαττώματος, που αναφέρεται από τον πελάτη (εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής) και στην συνέχεια επικοινωνία μαζί του για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.
 • Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, πραγματοποιείται επισκευή από το εξουσιοδοτημένο σημείο της κατασκευάστριας (εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή, χωρίς καμία επιβάρυνση από τον πελάτη στο πλαίσιο της εγγύησης) , ή σε περίπτωση που αυτή δεν είναι δυνατή, αντικατάσταση του προϊόντος (εντός 30 ημερών από την παραλαβή ,χωρίς καμία επιβάρυνση από τον πελάτη στο πλαίσιο της εγγύησης) , άλλως ακύρωση της συναλλαγής, εφόσον δεν είναι δυνατή η επισκευή του προϊόντος σε εύλογο χρόνο (30 ημερών) και δεν δύναται να βρεθεί από την επιχείρηση μας άλλο προϊόν αντίστοιχων ή καλύτερων χαρακτηριστικών ή αντίστοιχης αξίας για την αντικατάσταση. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την επιχείρηση μας.
 • Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

Επιστροφή μη ελαττωματικών προϊόντων – Δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τον πελάτη

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει δικαίωμα υπαναχωρήσεως από την σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών (για ακύρωση και επιστροφή αγορών που πραγματοποιήθηκαν εκτός καταστήματος -ήτοι στο διαδίκτυο, με τηλεφωνική ή ταχυδρομική παραγγελία-),  από την παράδοση της αποστολής (όταν πρόκειται για προϊόντα). Η υπαναχώρηση είναι δυνατή υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων, τα οποία το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε αρίστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό με το οποίο επιβαρύνθηκε η εταιρεία για την αποστολή του είδους σε αυτόν, συνακολούθως και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.
 • Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά.
 • Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η επιχείρηση μας υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε το πολύ μέσα σε 14 μέρες από την παραλαβή των προϊόντων.
 • Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται με τον ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα “παραλαβή από το κατάστημα”, θα πραγματοποιείται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από το κατάστημα, στο οποίο έλαβε χώρα η παραλαβή του προϊόντος. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα η επιστροφή θα γίνεται επίσης με τραπεζικό έμβασμα στον ίδιο λογαριασμό του πελάτη.
 • Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να απαιτήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.
 • Αν η επιστροφή αφορά φορητό Η/Υ ( Laptop ) υπάρχη χρέωση του πελάτη για την αντικατάσταση και επανεγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος και ορίζεται στα 25 ευρώ + Φ.Π.Α
 • Αν η επιστροφή αφορά ανταλλακτικό για laptop υπάρχη χρέωση του πελάτη για τη διαχείρισης επιστροφής και ορίζεται στα 5 ευρω + Φ.Π.Α
 • Η δήλωση υπαναχωρήσεως ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά.

Εξαιρέσεις από την υπαναχώρηση

Δεν χωρεί υπαναχώρηση στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Ο πελάτης, εφόσον συνάπτει τη σύμβαση πώλησης για επαγγελματική χρήση, δηλαδή το προϊόν να έχει αγοραστεί με ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ.
 • συμβάσεις υπηρεσιών μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας, εάν η εκτέλεση άρχισε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του πελάτη και με την εκ μέρους του αναγνώριση ότι θα απωλέσει το δικαίωμα του υπαναχώρησης μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από τον προμηθευτή,
 • συμβάσεις κατά τις οποίες ο καταναλωτής έχει ζητήσει ,ειδικώς, επίσκεψη από τον προμηθευτή με σκοπό να πραγματοποιήσει επείγουσες επιδιορθώσεις ή την εκτέλεση εργασιών συντήρησης. Εάν, στην περίπτωση τέτοιας επίσκεψης, ο προμηθευτής παράσχει υπηρεσίες επιπλέον εκείνων που ζητήθηκαν ,συγκεκριμένα, από τον καταναλωτή ή αγαθά πέρα από τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν υποχρεωτικά κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή κατά τις επιδιορθώσεις, το δικαίωμα υπαναχώρησης εφαρμόζεται στις εν λόγω πρόσθετες υπηρεσίες ή αγαθά,
 • προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων τέτοιων,
 • σε περίπτωση που ο πελάτης επιλέξει παραλαβή από το κατάστημα, τότε η πώληση δεν λογίζεται ως εξ αποστάσεως σύμβαση και κατά συνέπεια δεν ισχύει το δικαίωμα υπαναχωρήσεως.
 • Σε συγκεκρειμένα ανταλλακτικά για laptop δεν προσφέρεται εγγύηση καλής λειτουργίας ούτε είναι δυνατή η επιστροφή του προιόντος εφόσον δεν έχουν εγκατασταθεί από την επιχείρηση μας στο laptop σας.
 • H αξία του προϊόντος είναι μικρότερη ή ίση των 30 ευρώ (άρθρο 3ι, παρ.1, ν.2251/1994)

 Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε πάντα στη διάθεση σας, είτε μέσω τηλεφώνου στο 2310-480812, είτε μέσω e-mail στο info@monitors.gr